Pedagogische Interventie Teams

Pedagogische Interventie Teams

Jongeren, die zich al dan niet in groepsverband, ophouden in de buitenruimte is iets van alledag. Hoewel de feitelijke cijfers laten zien dat er een afname is van criminaliteit, nemen gevoelens van onveiligheid her en der juist toe. Vele factoren spelen daarin een rol, zo ook straatcultuurgedrag onder jongeren. Gedrag dat op het gebied van normen, waarden en omgangsvormen afwijkt van datgene wat vanuit de maatschappij als gebruikelijk wordt ervaren.

Soms kunnen gevoelens van onveiligheid en/of feitelijke overlast zo toenemen dat er tijdelijke ondersteuning is gewenst.

 Van straatcoaches naar Pedagogische Interventie Teams

Het inzetten van straatcoaches is vandaag de dag een populaire vorm van dergelijke ondersteuning. Het beeld dat het gedrag van jongeren steeds  meer grensoverschrijdend wordt, het toenemende onvermogen om jongeren te corrigeren en de roep om harder optreden, zijn alle factoren die de populariteit van de straatcoach bevorderen. Veelal gefinancierd uit incidentele middelen lijkt zij het vermeende gat op te vullen tussen politieagent en jongerenwerker.

Helaas laat de praktijk zien, dat de inzet van straatcoaches niet overal even prettig verloopt. Een eendimensionale aanpak van overlast, leidt al vrij snel tot de (ongezonde) onmisbaarheid van de straatcoach. Dit leidt niet zelden tot een toename van overlast zodra hij de wijk verlaat.  Om over spanningen in de keten van professionals die met jongeren werken, nog maar te zwijgen.

Om deze reden hebben we vanuit Jeugd enzo. een nieuwe methodiek ontwikkelt om overlast in de buiten ruimte op duurzame en structurele wijze aan te pakken. We spreken dan over de inzet van Pedagogische Interventie Teams, afgekort P.I.T.

Een Pedagogisch Interventie Team, wat is dat eigenlijk?

Een medewerker van een Pedagogische Interventie Team (afgekort P.I.T.-medewerker) is iemand die handen en voeten geeft aan de (integrale) overlastaanpak in een wijk. Hij doet dit door onderdeel te zijn van de dagelijkse leefwereld waarin deze overlast plaats vindt en daar (pedagogisch) te interveniëren.  Het terugdringen van overlast is in de optiek van de P.I.T.-medewerker van primair belang maar zeker geen eindstation. Hij benut de kansen die een situatie zonder overlast geeft, ten einde de ontstane rust te waarborgen en zichzelf misbaar te maken. Op deze wijze werkt hij constructief en op duurzame wijze mee aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. Kennen en gekend in combinatie met stevig optreden is hierin een basisuitgangspunt.”

Een P.I.T.-medewerker houdt zich niet alleen bezig met het gedrag van jongeren. Ook buurtbewoners, professionals en de fysieke omgeving beschouwd hij allemaal als factoren die van belang zijn in de aanpak van overlast op structurele basis. 

De P.I.T.-medewerkers van Jeugd enzo.

De P.I.T.-medewerkers van Jeugd enzo. combineren beheersing en betrokkenheid op een situationeel correcte wijze. Maar dat niet alleen! Hun blikveld is breder dan alleen het gedrag van jongeren. Overlast, al dan niet primair afkomstig van jongeren, wordt door tal van componenten veroorzaakt, gestimuleerd en / of in stand gehouden. Daarnaast maken jongeren, die overlast veroorzaken, deel uit van een groter geheel. Door oog te hebben voor al deze factoren, componenten en mensen (al dan niet professioneel) genereren wij een totaal aanpak die op alle niveaus effectief is.

De inzet van een Pedagogisch Interventie Team sluit erg goed aan als onderdeel van de integrale overlast aanpak.

Meer weten? Neem eens vrijblijvend contact met ons op.